Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

Świadczenie wychowawcze na nowych zasadach od dnia 01 lipca 2019 r. przyznawane jest  bez kryterium dochodowego matce albo ojcu bez względu na stan cywilny rodziców, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu.

Zmieniony został okres na jaki przyznawane jest świadczenie:

 • od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.- w przypadku dzieci, które były beneficjentami świadczenia,
 • od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. - w przypadku dzieci, które dotychczas nie były beneficjentami świadczenia.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego zostanie przekazana elektronicznie na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Wnioskodawca, który we wniosku nie wskaże adresu e-mail może odebrać informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego osobiście w GOPS w Przywidzu. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, miejsca zamieszkania, wyjazdem poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organ wypłacający świadczenia wychowawcze.

W sytuacji gdy jeden z rodziców przebywa poza granicami Polski, na terenie innego kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii i Konfederacji Szwajcarskiej, wniosek wraz z załącznikami przekazywany jest do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Szczegółowe informację znajdują się na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.gdansk.uw.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego.

 Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Terminy przyjmowania wniosków na nowy okres zasiłkowy:

Terminy rozpatrzenia wniosków:

 • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. wraz z wymaganymi dokumentami oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do dnia 30.06.2021 r.
 • Złożenie wniosku w maju 2021 r. wraz z wymaganymi dokumentami oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do dnia 31.07.2021 r.
 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. wraz z wymaganymi dokumentami oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do dnia 31.08.2021 r.
 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. wraz z wymaganymi dokumentami oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do dnia 30.09.2021 r.
 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. wraz z wymaganymi dokumentami oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do dnia 31.10.2021 r.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2

Wniosek można pobrać z poniższych odnośników:

oraz z poniższych odnośników:

 

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Klub Seniora Przywidzki Łabędź+

Projekty POKL

projekty POKL

Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Przywidz

skuteczna pomoc

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny