Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

Świadczenie rodzicielskie dedykowane jest osobom, które w związku z urodzeniem dziecka nie otrzymały zasiłku macierzyńskiego. Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych mogą również skorzystać z tego świadczenia, albowiem wysokość wypłacanego zasiłku z Powiatowych Urzędów Pracy jest niższa niż wysokość tego świadczenia. Takie osoby otrzymają wyrównanie świadczenia rodzicielskiego.

Wniosek o wypłatę świadczenia może złożyć matka dziecka (w szczególnych przypadkach ojciec dziecka), opiekun faktyczny dziecka, rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), jak również osoba, która przysposobiła tzn. adoptowała dziecko.

Przy rozpatrywaniu wniosku o świadczenie rodzicielskie nie weryfikuje się dochodu rodziny.

Świadczenie wypłacane jest w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie przez okres co najmniej 52 tygodni i  jest uzależniona od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od miesiąca urodzenia, przysposobienia lub miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia, przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką. Wniosek złożony po tym terminie powoduje,

że świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego,
  • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie rodzicielskie,
  • odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • w przypadku cudzoziemców:
    • karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na pobyt stały lub czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
    • karta pobytu i decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy z adnotacją „dostęp do rynku pracy” w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu,
  • inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Świadczenia wypłacane są do 28-go dnia każdego miesiąca.

Więcej informacji można uzyskać na stornie: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-rodzicielskie

Wniosek można pobrać ze strony: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Klub Seniora Przywidzki Łabędź+

Projekty POKL

projekty POKL

Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Przywidz

skuteczna pomoc

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny