Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

Świadczenie dobry start przysługuje na wniosek maki lub ojca dziecka, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzica zastępczego, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20-go roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24-go roku życia.

Terminy przyjmowania wniosków:

Terminy rozpatrzenia wniosków:

  • Złożenie wniosku w miesiącu: lipiec, sierpień 2020 r. oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do dnia 30.09.2020 r.
  • Złożenie wniosku w miesiącu: wrzesień, październik, listopad 2020 r. oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

 

Ważne!

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole, nie obejmuje również studentów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Wniosek można pobrać ze strony:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

 

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Klub Seniora Przywidzki Łabędź+

Projekty POKL

projekty POKL

Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Przywidz

skuteczna pomoc

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny