Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

Świadczenie jednorazowe z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu zostało wprowadzone ustawą
z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” i przysługuje matce lub ojcu dziecka bądź opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (który faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeśli wystąpił do sądu o jego przysposobienie) w kwocie 4.000,- zł jednorazowo.

Aby skorzystać ze świadczenia, należy złożyć:

  • wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
  • zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10-tego tygodnia ciąży (nie dotyczy opiekuna prawnego i faktycznego oraz osoby, która przysposobiła małoletniego),
  • zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Rodzic, czy też opiekun nie otrzyma świadczenia jeżeli:

  • dziecko urodziło się martwe,
  • na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie o podobnym do niego charakterze za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej,
  • wniosek został złożony po terminie tj. po upływie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
  • jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, np. w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-za-zyciem

Wniosek o świadczenie oraz wzory zaświadczeń można pobrać ze strony:
https://gopsprzywidz.ssdip.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/wzory-wnioskow-i-zaswiadczen.html

 

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Klub Seniora Przywidzki Łabędź+

Projekty POKL

projekty POKL

Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Przywidz

skuteczna pomoc

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny