Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

Świadczenie jednorazowe z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu zostało wprowadzone ustawą
z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” i przysługuje matce lub ojcu dziecka bądź opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (który faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeśli wystąpił do sądu o jego przysposobienie) w kwocie 4.000,- zł jednorazowo.

Aby skorzystać ze świadczenia, należy złożyć:

 • wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
 • zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10-tego tygodnia ciąży (nie dotyczy opiekuna prawnego i faktycznego oraz osoby, która przysposobiła małoletniego),
 • zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Rodzic, czy też opiekun nie otrzyma świadczenia jeżeli:

 • dziecko urodziło się martwe,
 • na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie o podobnym do niego charakterze za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej,
 • wniosek został złożony po terminie tj. po upływie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
 • jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, np. w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-za-zyciem

Wniosek o świadczenie oraz wzory zaświadczeń można pobrać ze strony:
https://gopsprzywidz.ssdip.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/wzory-wnioskow-i-zaswiadczen.html

 

Świadczenie dobry start przysługuje na wniosek maki lub ojca dziecka, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzica zastępczego, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20-go roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24-go roku życia.

Terminy przyjmowania wniosków:

Terminy rozpatrzenia wniosków:

 • Złożenie wniosku w miesiącu: lipiec, sierpień 2020 r. oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do dnia 30.09.2020 r.
 • Złożenie wniosku w miesiącu: wrzesień, październik, listopad 2020 r. oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

 

Ważne!

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole, nie obejmuje również studentów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Wniosek można pobrać ze strony:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

 

Świadczenie rodzicielskie dedykowane jest osobom, które w związku z urodzeniem dziecka nie otrzymały zasiłku macierzyńskiego. Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych mogą również skorzystać z tego świadczenia, albowiem wysokość wypłacanego zasiłku z Powiatowych Urzędów Pracy jest niższa niż wysokość tego świadczenia. Takie osoby otrzymają wyrównanie świadczenia rodzicielskiego.

Wniosek o wypłatę świadczenia może złożyć matka dziecka (w szczególnych przypadkach ojciec dziecka), opiekun faktyczny dziecka, rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), jak również osoba, która przysposobiła tzn. adoptowała dziecko.

Przy rozpatrywaniu wniosku o świadczenie rodzicielskie nie weryfikuje się dochodu rodziny.

Świadczenie wypłacane jest w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie przez okres co najmniej 52 tygodni i  jest uzależniona od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od miesiąca urodzenia, przysposobienia lub miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia, przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką. Wniosek złożony po tym terminie powoduje,

że świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego,
 • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie rodzicielskie,
 • odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • w przypadku cudzoziemców:
  • karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na pobyt stały lub czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • karta pobytu i decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy z adnotacją „dostęp do rynku pracy” w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu,
 • inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Świadczenia wypłacane są do 28-go dnia każdego miesiąca.

Więcej informacji można uzyskać na stornie: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-rodzicielskie

Wniosek można pobrać ze strony: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Świadczenie wychowawcze na nowych zasadach od dnia 01 lipca 2019 r. przyznawane jest  bez kryterium dochodowego matce albo ojcu bez względu na stan cywilny rodziców, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu.

Zmieniony został okres na jaki przyznawane jest świadczenie:

 • od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.- w przypadku dzieci, które były beneficjentami świadczenia,
 • od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. - w przypadku dzieci, które dotychczas nie były beneficjentami świadczenia.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego zostanie przekazana elektronicznie na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Wnioskodawca, który we wniosku nie wskaże adresu e-mail może odebrać informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego osobiście w GOPS w Przywidzu. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, miejsca zamieszkania, wyjazdem poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organ wypłacający świadczenia wychowawcze.

W sytuacji gdy jeden z rodziców przebywa poza granicami Polski, na terenie innego kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii i Konfederacji Szwajcarskiej, wniosek wraz z załącznikami przekazywany jest do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Szczegółowe informację znajdują się na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.gdansk.uw.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego.

 Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Terminy przyjmowania wniosków na nowy okres zasiłkowy:

Terminy rozpatrzenia wniosków:

 • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. wraz z wymaganymi dokumentami oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do dnia 30.06.2021 r.
 • Złożenie wniosku w maju 2021 r. wraz z wymaganymi dokumentami oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do dnia 31.07.2021 r.
 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. wraz z wymaganymi dokumentami oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do dnia 31.08.2021 r.
 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. wraz z wymaganymi dokumentami oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do dnia 30.09.2021 r.
 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. wraz z wymaganymi dokumentami oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do dnia 31.10.2021 r.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2

Wniosek można pobrać ze strony:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

oraz z poniższych odnośników:

 

Świadczenie pielęgnacyjne

To świadczenie dla osób, które nie podejmują pracy lub z niej rezygnują, żeby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Wysokość świadczenia:

 • od 01.01.2020 r. – 1.830 zł miesięcznie i podlegać będzie corocznej waloryzacji

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.
Świadczenie przysługujące za niepełny miesiąc wypłaca się w wysokości 1/30 kwoty świadczenia za każdy dzień.

Świadczenie przysługuje:

 1. rodzicom dziecka niepełnosprawnego,
 2. opiekunowi faktycznemu takiego dziecka, tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka,
 3. osobie spokrewnionej z dzieckiem niepełnosprawnym, będącej dla niego rodziną zastępczą spokrewnioną,
 4. innym osobom (za wyjątkiem tych, które same są w znacznym stopniu niepełnosprawne), mającym obowiązek alimentacyjny w stosunku do swoich niepełnosprawnych krewnych,

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, żeby opiekować się osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, jeżeli:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją lub mają znaczny stopień niepełnosprawności, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni.
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub maja znaczny stopień niepełnosprawności
 • nie ma osób o których mowa w pkt 1, 2 i 3,

oraz pod warunkiem, że niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała

 • nie później niż do ukończenia 18 roku życia 
 • w trakcie nauki, ale ni później niż do ukończenia 25 roku życia

W niektórych szczególnych przypadkach świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwać, np. w sytuacji gdy osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej w przypadku zbiegu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, renty socjalnej i zasiłku stałego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

 
Wniosek można pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/rodzina

 

 

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł  miesięcznie:

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16-tego roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie, która ukończyła 75 lat,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16-tego roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21-ego roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego (osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ emerytalny lub rentowy, który przyznał dodatek pielęgnacyjny, wypłaca emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego i przekazuje tę kwotę na rachunek bankowy organu właściwego).

Świadczenia wypłacane są do 28-go dnia każdego miesiąca.

Więcej informacji można uzyskać na stornie: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-pielegnacyjny

Wniosek można pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/rodzina

 
 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

To wprowadzone od 1 stycznia 2013 r. świadczenie dla osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny a także małżonkom, którzy rezygnują lub nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności

Wysokość świadczenia: 520 zł miesięcznie.

Świadczenie jest uzależnione od sytuacji dochodowej.
Kryterium dochodowe: wysokość łącznego dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę i rodziny osoby wymagającej opieki nie może przekraczać kwoty 664 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę.

Zasiłek przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (przez co należy rozumieć obowiązek utrzymania oraz dostarczenia środków wychowania), tzn. przede wszystkim krewnym w linii prostej i rodzeństwu, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W niektórych przypadkach specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwać, np. w sytuacji gdy osoba sprawująca opiekę ma już ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, zasiłku stałego czy renty socjalnej, albo np. gdy dziecko wymagające opieki przebywa w rodzinnym domu dziecka.

Wniosek można pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/rodzina

 

 

Ogólne zasady przyznawania i wypłacania świadczeń

W przypadku ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego prawo to ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do tych świadczeń ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

W przypadku ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego prawo to ustala się na okres zasiłkowy, tj. od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do tych świadczeń ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

Składanie wniosków

Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do tego zasiłku ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wnioski o ustalenie:

 • niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia
 • prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Klub Seniora Przywidzki Łabędź+

Projekty POKL

projekty POKL

Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Przywidz

skuteczna pomoc

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny