Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

Przysługuje jednorazowo, z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1 000 zł na dziecko - jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie:

 • 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
 • w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Od 1 stycznia 2012 roku prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

Przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia w/w zaświadczenia oświadczeniem

Ubiegając się o jednorazową zapomogę do Wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zapomogę;
 2. skrócony urodzenia się dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany - zupełny akt urodzenia się dziecka;
 3. w przypadku dziecka przysposobionego: prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 4. w przypadku dziecka będącego pod opieką prawną: orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 5. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
 6. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tj. numer konta osobistego, zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

wymagane są również:

 • zaświadczenia lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, zawierające informacje o wysokości:
   1. dochodu,
   2. składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
   3. należnego podatku;
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, zawierające w szczególności informacje o:
   1. wysokości dochodu,
   2. wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
   3. wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
   4. wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
   5. wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok poprzedzający okres zasiłkowy;
 • oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowym.

Wraz z wnioskiem podpisywane jest  pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana zapomoga oraz w przypadku zameldowania jednego  rodziców w innej gminie zaświadczenie organu właściwego tamtej gminy o nieubieganiu się tam o zapomogę.

 

.

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Klub Seniora Przywidzki Łabędź+

Projekty POKL

projekty POKL

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny