Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1.922,00 zł.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną).

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

 • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej,
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
  •  dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 Ubiegając się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka należy dostarczyć następujące dokumenty:

 •  Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
 •  zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu;
 •  dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zapomogę,
 •  skrócony urodzenia się dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany - zupełny akt urodzenia się dziecka,
 •  w przypadku dziecka przysposobionego: prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 •  w przypadku dziecka będącego pod opieką prawną: orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 •  inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tj. numer konta osobistego, zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 •  oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowym,
 •  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności, podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne –ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa za rok poprzedzającym okres zasiłkowy, zawierające w szczególności informacje o:
  •  wysokości dochodu,
  •  wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
  •  wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  •  wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
  •  wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
 •  zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za rok bazowy.

 Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:

 •  oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;
 •  gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 •  gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na powyżej wymienionych zasadach, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
Natomiast ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
Dochody z gospodarstwa rolnego oraz pozarolnicze dochody sumuje się.

 Świadczenia wypłacane są do 28-go dnia każdego miesiąca.

 Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-becikowe

Wniosek oraz wymagane dokumenty można pobrać ze strony:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Klub Seniora Przywidzki Łabędź+

Projekty POKL

projekty POKL

Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Przywidz

skuteczna pomoc

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny