Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Przywidz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu w lipcu 2019 roku złożył w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej projekt dotyczący reorganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej.
Po zakończonych negocjacjach projekt został wybrany do otrzymania dotacji i przystępuje do realizacji projektu "Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Przywidz".

Projekt realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Całkowita wartość projektu wynosi 389 025,00 zł.
Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem głównym projektu jest poprawa skuteczności oraz efektywności pomocy społecznej na terenie gminy Przywidz poprzez wdrożenie nowego modelu organizacyjnego polegającego na rozdzieleniu zadań administracyjnych Ośrodka od pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych. Zakładamy, że nastąpi poprawa obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej, obejmująca wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników socjalnych.

Zmiana struktury organizacyjnej opiera się na wyodrębnianiu w Dziale Pomocy Środowiskowej 3 zespołów/stanowisk pracy:

  1. pierwszego kontaktu,
  2. świadczeń przyznawanych decyzją,
  3. pracy socjalnej i usług socjalnych.

Projekt realizowany jest w dwóch etapach. Poszczególne formy wsparcia w zaplanowanych etapach uwzględnione zostaną w harmonogramie wsparcia, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej GOPS w Przywidzu.

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

harmonogram

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE
HARMONOGRAM DORADZTWO

harmonogram

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE
HARMONOGRAM SUPERWIZJA

harmonogram


ROK 2021

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE
harmonogram

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE
SUPERWIZJA
harmonogram

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE
SZKOLENIA WEWNĘTRZNE
harmonogram

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE
harmonogram

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

harmonogram

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Klub Seniora Przywidzki Łabędź+

Projekty POKL

projekty POKL

Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Przywidz

skuteczna pomoc

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny