Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu 31 marca 2008r. złożył wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą "Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gminie Przywidz" w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013.

Wniosek został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz został zakwalifikowany do realizacji. Umowa ramowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została podpisana 31 października 2008r. Od tego czasu rozpoczęto realizację projektu.

Realizacja projektu trwała do końca roku budżetowego tj. do dnia 31 grudnia 2008r.

Ogólny koszt projektu wyniósł 32 420,00 zł z czego:

  • dofinansowanie wyniosło 29 220,00 zł ,
  • środki własne gminy 3 200,00 zł.

Uczestnikami projektu były 4 osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Odbyły one szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb, zwiększające ich szanse na powrót na rynek pracy. Szkolenia odbyły się z zakresu gastronomii, obsługi kas fiskalnych, profesjonalnego sprzątania oraz prawa jazdy kategorii B.

Uczestnicy projektu odbyli również trening umiejętności psychospołecznych sprzyjających podjęciu aktywności społeczno-zawodowej.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Projekty POKL

projekty POKL

ŚDS Marszewska Góra

Środowiskowy Dom Samopomocy w Marszewskiej Górze

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny