Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

Dnia 28 lutego 2009r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu złożył kolejny wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą "Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Przywidz".

Do dnia 17 czerwca 2009r. wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.

Obecnie przygotowywanych jest szereg załączników niezbędnych do podpisania aneksu do umowy ramowej o dofinansowanie realizacji projektu.

W dniu 05 sierpnia 2009r. został podpisany Aneks Nr UDA-POKL.07.01.01-22-075/08-02 do umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01 -22-075/08 -00 z dnia 31 października 2008r. na realizację projektu pod nazwą "Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Przywidz" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Uchwałą Nr XXX/268/09 Rady Gminy Przywidz z dnia 14 września 2009r. środki finansowe z dotacji rozwojowej zostały przyjęte do budżetu.

Na potrzeby realizacji projektu została utworzona strona internetowa na której umieszczane są informacje o postępie realizacji projektu. Ukazało się również ogłoszenie w prasie na temat realizacji projektu.

W ramach projektu podpisano 8 kontraktów socjalnych z nieaktywnie zawodowo kobietami, które maja trudności w podjęciu zatrudnienia. W ramach realizacji projektu prowadzone są warsztaty psychologiczne, szkolenia w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz szkolenia w zakresie podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych. W ramach szkoleń zawodowych realizowane są kursy według indywidualnej ścieżki rozwoju (kurs prawa jazdy kategorii "B", obsługa komputera, kas fiskalnych, pomoce kuchenne, kurs opieki nad osobą starszą oraz kurs pieczenia ciast, tortów i ciasteczek).

Realizacja projektu będzie trwała do 31 grudnia 2009r. a łączny koszt projektu wyniesie 60 000zł.

W ramach projektu zostaną zorganizowane kursy:

 • obsługi kas fiskalnych
 • pomocy kuchennej
 • prawa jazdy

 • Podsumowanie edycji 2009

  Finalnie udział w projekcie wzięło 8 beneficjentek w wieku aktywności zawodowej, będących podopiecznymi Ośrodka lub członkami rodzin korzystających z pomocy, pozostających długotrwale bez zatrudnienia, nieaktywni zawodowo, mieszkający na terenie Gminy Przywidz.

  W grupie objętej projektem beneficjenci posiadali wykształcenie:

  • 5 osób - wykształcenie podstawowe, gimnazajalne / niższe
  • 3 osoby wykształcenie ponadgimnazjlne ;

  W grupie objętej projektem beneficjentki posiadały status nieaktywnych zawodowo.

  W ramach realizacji projektu zostało zawartych i zrealizowanych 8 kontraktów socjalnych z beneficjentkami, z zastosowaniem narzędzi aktywnej integracji z grup aktywizacji zdrowotnej, społecznej i edukacyjnej. Na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentek w środowisku społecznym prowadzona była praca socjalna przez 1 pracownika socjalnego, która miała na celu czynny udział beneficjentek w realizacji projektu,do zadań pracownika socjalnego należało przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, realizację kontraktów socjalnych i wsparcie beneficjentów. Za sprawy organizacyjne, szkolenia zawodowe, monitoring projektu, promocję odpowiadała koordynatorka projektu. Kierownik GOPS odpowiedziałana była za nadzorowanie, a także gromadzenie i weryfikację merytoryczną dokumentów finansowych - płatność za realizację zadań na rzecz poszczególnych beneficjentów objętych kontraktem socjalnym oraz przedłożenie tych dokumentów osobie odpowiedzialnej za dokonanie płatności. Obsługę finansowa projektu prwadziła księgowa zatrudniona na umowę- zlecenie. Promocja projektu odbywała się poprzez wizualizację projektu pt. "Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Przywidz" poprzez wykonanie materiałów promocyjnych i umieszczenie tablicy informującej o realizacji projektu w biurze projektu oraz w na tablicy Urzędu Gminy Przywidz , umieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej GOPS - utworzonej na potrzeby projektu oraz w prasie lokalnej.

  W ramach zawartych kontraktów socjalnych 8 beneficjentek ukończyło kurs/szkolenie:

  • 8 beneficjentek wzięło udział w warsztatach psychologicznych
  • 8 beneficjentek wzięło udział w szkoleniu z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
  • 8 bebeficjentek zwięło udział w szkoleniu z zakresu podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych
  • 5 beneficjentek ukończyło kurs obsługa kas fiskalnych
  • 3 beneficjentki ukończyły kurs pomoc kuchenna
  • 2 beneficjentki ukończyły kurs opieka nad osobą starszą
  • 6 beneficjentek ukończyło kurs obsługa komputera i korzystanie z internetu cz.I
  • 4 beneficjentki ukończyły kurs obsługa komputera i korzystanie z internetu cz.II
  • 4 beneficjentki wzięły udział w szkoleniu pieczenie ciast, tortów i ciasteczek
  • 3 beneficjentki ukończyły kurs prawo jazdy kat.B

  Zdobyte kwalifikacje zostały potwierdzone wydanymi zaświadczeniami. Beneficjentki otrzymały wsparcie finansowe ze środków własnych Gminy Przywidz w postaci zasiłków celowych i okresowych. Przez cały czas trwania projektu beneficjenci wywiązywali się z postanowień zawartych w kontraktach socjalnych i współpracowali z pracownikiem socjalnym na rzecz osiągnięcia celów kontraktu.

  Beneficjentki projektu osiągnęły:

  • wzrost samooceny i wiary we własne siły
  • zwiększenie zdolności komunikacyjnych
  • rozwinięcie zdolności interpersonalnych.
  • zwiekszenie umiejętności poruszania się na rynku pracy
  • zwiększenie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych
  • zdobyły nowe kwalifikacje zawodowe

  Cztery  beneficjentki dzięki udziale w projekcie podjęły pracę. Pozostałe beneficjentki aktywnie poszukują pracy, mają silną motywację i chęć zmiany swojej sytuacji życiowej.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Projekty POKL

projekty POKL

ŚDS Marszewska Góra

Środowiskowy Dom Samopomocy w Marszewskiej Górze

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny