Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

Od maja 2010r. do listopada 2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Przywidzu realizował projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2010 , Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji , Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 pod nazwą "Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Przywidz".

W projekcie udział wzięło 10 osób w tym 2 mężczyzn nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy, korzystających z pomocy GOPS. Zastosowano następujące instrumenty aktywnej integracji: aktywizacja zawodowa, edukacyjna, zdrowotna społeczna realizowana przez pracowników socjalnych, wykonawców i trenerów.

Uczestnicy projektu odbyli kursy zawodowe według indywidualnej ścieżki rozwoju.

Przeprowadzono następujące szkolenia zawodowe:

 • kurs prawa jazdy kategorii B dla 8 osób
 • kurs ogólnobudowlany
 • kurs opieki nad osoba starszą dla 2 osób
 • kurs florysty dla 2 osób
 • kurs obsługi kas fiskalnych dla 3 osób
 • kurs obsługi komputera i korzystania z Internetu dla 6 osób

Ponadto uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach psychologicznych, szkoleniu z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, podnoszenia umiejętności samooceny i wiary w siebie oraz wykonano badania z zakresu medycyny pracy.

Ogólna wartość projektu wyniosła 85 051 zł, z czego dofinansowanie 74 051 zł.

W ramach realizacji projektu zostało zawartych i zrealizowanych 10 kontraktów socjalnych z beneficjentkami, z zastosowaniem narzędzi aktywnej integracji z grup aktywizacji zdrowotnej, społecznej i edukacyjnej. Na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentek w środowisku społecznym prowadzona była praca socjalna przez 1 pracownika socjalnego, która miała na celu czynny udział beneficjentów w realizacji projektu ,do zadań pracownika socjalnego należało przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, realizację kontraktów socjalnych i wsparcie beneficjentów. Za sprawy organizacyjne, szkolenia zawodowe, monitoring projektu, promocję odpowiadała koordynatorka projektu. Kierownik GOPS odpowiedzialna była za nadzorowanie, a także gromadzenie i weryfikację merytoryczną dokumentów finansowych - płatność za realizację zadań na rzecz poszczególnych beneficjentów objętych kontraktem socjalnym oraz przedłożenie tych dokumentów osobie odpowiedzialnej za dokonanie płatności. Obsługę finansową projektu prowadziła księgowa zatrudniona na umowę- zlecenie. Promocja projektu odbywała się poprzez wizualizację projektu pt. "Program Aktywizacji Społeczno- Zawodowej  Bezrobotnych w Gminie Przywidz"  poprzez wykonanie materiałów promocyjnych i umieszczenie tablicy informującej o realizacji projektu w biurze projektu oraz w na tablicy Urzędu Gminy Przywidz , umieszczenie informacji o  projekcie na stronie internetowej GOPS oraz w prasie lokalnej.

W ramach zawartych kontraktów socjalnych 8 beneficjentek oraz 2 beneficjentów ukończyło kurs/szkolenie:

 • 8 beneficjentek oraz 2 beneficjentów wzięło udział w warsztatach psychologicznych
 • 8 beneficjentek oraz 2 beneficjentów wzięło udział w szkoleniu z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
 • 8 beneficjentek oraz 2 beneficjentów wzięło udział w szkoleniu z zakresu podnoszenia umiejętności samooceny  i wiary w siebie
 • 3 beneficjentki ukończyły kurs obsługa kas fiskalnych
 • 2 beneficjentów ukończyło kurs ogólnobudowlany
 • 2 beneficjentki ukończyły kurs opieka nad osobą starszą
 • 2 beneficjentki ukończyły kurs Florysta
 • 4 beneficjentki oraz 2 beneficjentów ukończyło kurs obsługa komputera i korzystanie z internetu
 • 6 beneficjentek oraz 2 beneficjentów  ukończyło kurs prawa jazdy kat.B

Zdobyte kwalifikacje zostały potwierdzone wydanymi zaświadczeniami. Beneficjentki otrzymały wsparcie finansowe ze środków własnych Gminy Przywidz w postaci zasiłków celowych i okresowych. Przez cały czas trwania projektu beneficjenci wywiązywali się z postanowień zawartych w kontraktach socjalnych i współpracowali z pracownikiem socjalnym na rzecz osiągnięcia celów kontraktu.

Beneficjentki oraz beneficjenci projektu osiągnęli:

 • wzrost samooceny i wiary we własne siły
 • zwiększenie zdolności komunikacyjnych
 • rozwinięcie zdolności interpersonalnych.
 • zwiększenie umiejętności poruszania się na rynku pracy
 • zwiększenie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych
 • zdobyły nowe kwalifikacje zawodowe

Trzy  osoby ( 2 mężczyzn oraz 1 kobieta) dzięki udziale w projekcie podjęły pracę. Pozostałe beneficjentki aktywnie poszukują pracy, mają silną motywację i chęć zmiany swojej sytuacji życiowej.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Projekty POKL

projekty POKL

ŚDS Marszewska Góra

Środowiskowy Dom Samopomocy w Marszewskiej Górze

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny