Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu od 01 marca 2011 r. do 31 października 2011r. realizuje projekt systemowy ,,Program Aktywizacji Społeczno zawodowej Bezrobotnych w Gminie Przywidz" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób  nieaktywno zawodowo. Każda z osób musi być w wieku aktywności zawodowej, korzystać ze świadczeń pomocy społecznej oraz zamieszkiwać na terenie gminy Przywidz.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych 10 kobiet  z gminy Przywidz w 2011 roku

Udział w projekcie wzięło 10 beneficjentek w wieku aktywności zawodowej, będących podopiecznymi Ośrodka lub członkami rodzin korzystających z pomocy, pozostających długotrwale bez zatrudnienia, nieaktywni zawodowo, mieszkający na terenie Gminy Przywidz.

W grupie objętej projektem beneficjenci posiadali wykształcenie:

  • 5 osób - wykształcenie podstawowe, gimnazjalne / niższe
  • 5 osoby wykształcenie ponadgimnazjalne ;

W grupie objętej projektem beneficjentki były nieaktywne zawodowo.

W ramach realizacji projektu zostało zawartych i zrealizowanych 10 kontraktów socjalnych z beneficjentkami, z zastosowaniem narzędzi aktywnej integracji z grup aktywizacji zdrowotnej, społecznej i edukacyjnej. Na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentek w środowisku społecznym prowadzona była praca socjalna przez 1 pracownika socjalnego, która miała na celu czynny udział beneficjentów w realizacji projektu ,do zadań pracownika socjalnego należało przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, realizację kontraktów socjalnych i wsparcie beneficjentów. Za sprawy organizacyjne, szkolenia zawodowe, monitoring projektu, promocję odpowiadała koordynatorka projektu. Kierownik GOPS odpowiedzialna była za nadzorowanie, a także gromadzenie i weryfikację merytoryczną dokumentów finansowych - płatność za realizację zadań na rzecz poszczególnych beneficjentów objętych kontraktem socjalnym oraz przedłożenie tych dokumentów osobie odpowiedzialnej za dokonanie płatności. Obsługę finansową projektu prowadziła księgowa zatrudniona w ops. Promocja projektu odbywała się poprzez wizualizację projektu pt. "Program Aktywizacji Społeczno- Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Przywidz" poprzez umieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej GOPS oraz w prasie lokalnej.

W ramach zawartych kontraktów socjalnych 10 beneficjentek ukończyło kurs/szkolenie:

10 beneficjentek wzięło udział w warsztatach psychologicznych

10 beneficjentek wzięło udział w szkoleniu z zakresu aktywnego poszukiwania pracy

10 beneficjentek wzięło udział w szkoleniu z zakresu podnoszenia umiejętności samooceny i wiary w siebie

10 beneficjentek uczestniczyło w warsztatach z zakresu autoprezentacji

8 beneficjentek ukończyło kurs obsługa kas fiskalnych

1 beneficjentka ukończyła kurs "Fryzjerski"

2 beneficjentki  ukończyły kurs "Gastronomiczny"

1 beneficjentka ukończyła kurs "ogólnobudowlany"

beneficjentka ukończyła kurs "opieka nad osobą starszą"

1 beneficjentka ukończyła kurs "Pieczenie tortów ,ciast i ciasteczek"

10 beneficjentki ukończyło kurs "obsługa komputera i korzystanie z internetu"

9 beneficjentek ukończyło kurs "prawo jazdy kat.B"

Zdobyte kwalifikacje zostały potwierdzone wydanymi zaświadczeniami. Beneficjentki otrzymały wsparcie finansowe ze środków własnych Gminy Przywidz w postaci zasiłków celowych i okresowych. Przez cały czas trwania projektu beneficjenci wywiązywali się z postanowień zawartych w kontraktach socjalnych i współpracowali z pracownikiem socjalnym na rzecz osiągnięcia celów kontraktu.

Beneficjentki oraz beneficjenci projektu osiągnęli:

  • wzrost samooceny i wiary we własne siły
  • zwiększenie zdolności komunikacyjnych
  • rozwinięcie zdolności interpersonalnych.
  • zwiększenie umiejętności poruszania się na rynku pracy
  • zwiększenie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych
  • zdobyły nowe kwalifikacje zawodowe

Cztery  osoby dzięki udziale w projekcie podjęły pracę. Pozostałe beneficjentki aktywnie poszukują pracy, mają silną motywację i chęć zmiany swojej sytuacji życiowej.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Projekty POKL

projekty POKL

ŚDS Marszewska Góra

Środowiskowy Dom Samopomocy w Marszewskiej Górze

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny