Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu od 1 maja 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku realizuje projekt systemowy pt. "Program Aktywizacji Społeczno- Zawodowej  Bezrobotnych w Gminie Przywidz" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr POKL.07.01.01-22-075/08-05 z dnia 30.07.2012r.

Projekt skierowany jest do osób  nieaktywnych zawodowo. Każda z osób musi być w wieku aktywności zawodowej, korzystać ze świadczeń pomocy społecznej oraz zamieszkiwać na terenie gminy Przywidz.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych 20 osób (19 kobiet i 1 mężczyzny w tym 1 ooby niepełnosprawnej) z terenu gminy Przywidz w latach 2012 - 2013.

Udział w projekcie wzięło 24 beneficjentki oraz 1 beneficjent w wieku aktywności zawodowej, będących podopiecznymi Ośrodka lub członkami rodzin korzystających z pomocy, pozostających długotrwale bez zatrudnienia, nieaktywni zawodowo, mieszkający na terenie Gminy Przywidz.

W ramach realizacji projektu zawarto 25,a w pełni zrealizowano 20 kontraktów socjalnych z beneficjentami. W trakcie trwania projektu 4 osoby zakończyły udział w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia, natomiast 1 osoba zrezygnowała z kontynuowania udziału w projekcie z przyczyn rodzinnych. Dla 20 osób przewidziano działania z zastosowaniem narzędzi aktywnej integracji z grup aktywizacji , społecznej i edukacyjnej.
Na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentów w środowisku społecznym prowadzona była praca socjalna przez 2 pracowników socjalnych, która miała na celu czynny udział beneficjentów w realizacji projektu ,do zadań pracowników socjalnych należało przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, realizację kontraktów socjalnych i wsparcie beneficjentów.

W ramach zawartych kontraktów socjalnych 19 beneficjentek oraz 1 beneficjent  ukończyli kurs/szkolenie:

 • 19 beneficjentek oraz 1 beneficjent wzięło udział w warsztatach psychologicznych
 • 19 beneficjentek oraz 1 beneficjent wzięło udział w szkoleniu z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
 • 19 beneficjentek oraz 1 beneficjent wzięło udział w szkoleniu z zakresu podnoszenia umiejętności samooceny  i wiary w siebie
 • 19 beneficjentek oraz 1 beneficjent wzięło  wzięło  udział w warsztatach z zakresu autoprezentacji
 • 15 beneficjentek oraz 1 beneficjent  ukończyły kurs obsługa kas fiskalnych
 • 4 beneficjentki ukończyły kurs kosmetyczny
 • 3 beneficjentki ukończyły kurs krawiecki
 • 6 beneficjentek ukończyło kurs Opieka nad osobą starszą
 • 1 beneficjentka ukończyła kurs Opieka nad małym dzieckiem
 • 3 beneficjentki ukończyły kurs fryzjerski
 • 12 beneficjentek ukończyło kurs Prawo jazdy kat.B
 • 1 beneficjent ukończył kurs Prawo jazdy B+E
 • 18 beneficjentek oraz 1 beneficjent ukończyli kurs obsługa komputera w zakresie korzystania z internetu
 • 1 beneficjentka podjęła naukę w szkole ponadgimnazjalnej, w ramach projektu sfinansowano koszty zakup art. szkolnych

Galerie zdjęć z kursów i szkoleń

Edycja 2012

obsługa kas fiskalnych - 23-24 czerwca 2012

podnoszenie umiejętności samooceny i wiary w siebie - 7-10 sierpnia 2012

aktywne poszukiwanie pracy - 21 sierpnia 2012

warsztaty psychologiczne - 22 sierpnia 2012

kurs kosmetyczny, manicure, przedłużanie rzęs - 5-21 września 2012

kurs krawiecki - 6-18 września 2012

opieka nad osobą starszą - 1-26 październik 2012

obsługa komputera w zakresie korzystania z internetu - 28 stycznia - 4 luty 2013 (edycja 2012)Edycja 2013

podnoszenie umiejętności społecznych, samooceny i wiary w siebie - 22-23 kwietnia 2013

warsztaty psychologiczne - 24 kwietnia 2013

autoprezentacja - 25-26 kwietnia 2013

aktywne poszukiwanie pracy - 30 kwietnia 2013

obsługa kas fiskalnych - 6-7 maja 2013

opieka nad małym dzieckiem - 10-31 maja 2013

opieka nad osobą starszą - 8-31 maja 2013

kurs fryzjerski - 13-24 maja 2013

kurs krawiecki - 3-14 czerwca 2013

kurs kosmetyczny, manicure, przedłużanie rzęs - 4-19 czerwca 2013

szkolenie z zakresu obsługi komputera w zakresie korzystania z internetu - 20-28 czerwca 2013

Zdobyte kwalifikacje zostały potwierdzone wydanymi zaświadczeniami. Beneficjenci otrzymały wsparcie finansowe ze środków własnych Gminy Przywidz w postaci zasiłków celowych . Przez cały czas trwania projektu beneficjenci wywiązywali się z postanowień zawartych w kontraktach socjalnych i współpracowali z pracownikami socjalnymi na rzecz osiągnięcia celów kontraktu.

Siedem  kobiet dzięki udziale w projekcie podjęło pracę. Pozostałe osoby aktywnie poszukują pracy, mają silną motywację i chęć zmiany swojej sytuacji życiowej.

W ramach zadania ?działania o charakterze środowiskowym dla beneficjentów przewidziano wyjazdy do teatru:

 • 10 osób w grudniu 2012 roku wzięło udział w wyjeździe do Teatru Wybrzeże w Gdańsku na spektakl "Baba Chanel"
 • 10 osób w czerwcu 2013 roku wzięło udział w wyjeździe do teatru Miejskiego w Gdyni na spektakl "Sammy"

Dzięki takiej formie wsparcia, beneficjenci mieli możliwość zintegrowania się z grupą, skorzystania z alternatywnej formy spędzania wolnego czasu. Dla niektórych osób był to pierwszy wyjazd do teatru.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Projekty POKL

projekty POKL

ŚDS Marszewska Góra

Środowiskowy Dom Samopomocy w Marszewskiej Górze

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny