Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu od 31 października 2008 roku realizuje projekt systemowy ,,Program Aktywizacji Społeczno zawodowej Bezrobotnych w Gminie Przywidz" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresaci projektu:

Projekt skierowany jest do osób  nieaktywnych zawodowo. Każda z osób musi być w wieku aktywności zawodowej, korzystać ze świadczeń pomocy społecznej oraz zamieszkiwać na terenie gminy Przywidz.

Cel główny:

Celem głównym jest zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych

Cele szczegółowe projektu:

  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych kobiet i mężczyzn z gminy Przywidz
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości
  • ograniczenie długotrwałego bezrobocia poprzez wsparcie psychologiczne, poprzez podniesienie samooceny i wiary w siebie, nabycie umiejętności radzenia sobie  z trudnościami dnia codziennego oraz komunikacji
  • przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia lub powrotu na rynek pracy

Proponujemy:

  • warsztaty psychologiczne,
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
  • warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych
  • kursy/szkolenia zawodowe dobrane na podstawie indywidualnej ścieżki rozwoju
  • szkolenie z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu
  • badania z zakresu medycyny pracy


Realizacja projektu jest istotnym elementem wspierającym rozwiązywanie problemów społecznych na terenie Gminy Przywidz pozwoli na kompleksowe wsparcie wybranej grupy beneficjentów, tak aby mogli się usamodzielnić i wykorzystać swoje możliwość bez pomocy instytucjonalnej. Zrealizowanie projektu bez środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłoby możliwe, co jest istotnym elementem wsparcia dla działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Projekty POKL

projekty POKL

ŚDS Marszewska Góra

Środowiskowy Dom Samopomocy w Marszewskiej Górze

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny