Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

Podstawy funkcjonowania

Zgodnie z ustawą  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 r  ( Dz.U.Nr 125,poz.842) w  gminie Przywidz od roku 2011 r problemami związanymi z przemocą w rodzinie zajmuje się powołany przez Wójta Gminy Przywidz Zespół Interdyscyplinarny, który stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy      w rodzinie, oparty na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb. Jego celem jest skoordynowanie wszelkich działań mających na celu udzielenie pomocy osobom pokrzywdzonym,  podjęcie działań  zapewniających  bezpieczeństwo pokrzywdzonym , powstrzymanie przemocy oraz wsparcie  rodziny w procesie powrotu do  stabilizacji i prawidłowego funkcjonowania.  W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji  rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, służby zdrowia, kuratorzy sądowi oraz organizacji pozarządowych. Miejscem spotkań i pracy Zespołu Interdyscyplinarnego jest siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu

Gdzie szukać pomocy

 • Zespół Interdyscyplinarny Gminy  Przywidz z siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przywidzu,
  Przywidz ul.Uhlenberga 10,
  tel. 58 682 51 32;
  kom.518 212 072
 • Posterunek Policji w Kolbudach, dzielnicowy Jan Gołunski
 • ZOZ Medical, ośrodek w Przywidzu, ul Cisowa 2, Tel. 58 682 51 15
  lekarz rodzinny, wystawianie zaświadczeń o rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy, wszczęcie procedury Niebieskiej Karty
 • Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (siedziba GOK w Przywidzu, ul. Szkolna1
 • Dyrektorzy szkół i pedagodzy szkolni :
  • SP w Przywidzu, ul. Szkolna 1, ul. Cisowa 14
  • SP w Pomlewie, ul. Szkolna 1
  • SP  w Trzepowie, ul. Długa 1
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia niebieskalinia.pl , 801-120-002

 

ulotka

ulotka

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Klub Seniora Przywidzki Łabędź+

Projekty POKL

projekty POKL

Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Przywidz

skuteczna pomoc

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny