Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

Podstawy funkcjonowania

Zgodnie z ustawą  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 r  ( Dz.U.Nr 125,poz.842) w  gminie Przywidz od roku 2011 r problemami związanymi z przemocą w rodzinie zajmuje się powołany przez Wójta Gminy Przywidz Zespół Interdyscyplinarny, który stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy      w rodzinie, oparty na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb. Jego celem jest skoordynowanie wszelkich działań mających na celu udzielenie pomocy osobom pokrzywdzonym,  podjęcie działań  zapewniających  bezpieczeństwo pokrzywdzonym , powstrzymanie przemocy oraz wsparcie  rodziny w procesie powrotu do  stabilizacji i prawidłowego funkcjonowania.  W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji  rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, służby zdrowia, kuratorzy sądowi oraz organizacji pozarządowych. Miejscem spotkań i pracy Zespołu Interdyscyplinarnego jest siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu

Gdzie szukać pomocy

 • Zespół Interdyscyplinarny Gminy  Przywidz z siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przywidzu,
  Przywidz ul.Uhlenberga 10,
  tel. 58 682 51 32;
  kom.518 212 072
 • Posterunek Policji w Kolbudach, dzielnicowy Jan Gołunski
 • ZOZ Medical, ośrodek w Przywidzu, ul Cisowa 2, Tel. 58 682 51 15
  lekarz rodzinny, wystawianie zaświadczeń o rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy, wszczęcie procedury Niebieskiej Karty
 • Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (siedziba GOK w Przywidzu, ul. Szkolna1
 • Dyrektorzy szkół i pedagodzy szkolni :
  • SP w Przywidzu, ul. Szkolna 1, ul. Cisowa 14
  • SP w Pomlewie, ul. Szkolna 1
  • SP  w Trzepowie, ul. Długa 1
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia niebieskalinia.pl , 801-120-002

 

ulotka

ulotka

 

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi , potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

Pomoc społeczna ma wspierać je w usamodzielnieniu się oraz integracji ze środowiskiem.
W ramach pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca świadczenia, wykonuje pracę socjalną, prowadzi instytucje i ośrodki pomocy społecznej, ocenia i analizuje zjawiska skutkujące sytuacjami wymagającymi wsparcia oraz rozwija nowe formy pomocy.
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich UE , państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie:
701,00 zł – w przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe,
528,00 zł – w przypadku osoby w rodzinie.
Powyższe kryteria dochodowe obowiązują od 1 października 2018 r.

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka - jego rodziców lub opiekunów prawnych) lub innej osoby. Natomiast w niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.
Podstawą do wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony z Państwem przez pracownika socjalnego.
Od każdej decyzji możecie się Państwo odwołać.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie:

 • 701,00 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 528,00 zł w przeliczeniu na osobę – w przypadku osoby w rodzinie.

Powyższe kryteria dochodowe obowiązują od 1 października 2018 r.

Dla rolników dla celów wyliczenia kryterium dochodowego przyjmuje się dochód:

 •  308,00 zł z 1 ha przeliczeniowego.

WAŻNE:

Dochód to suma miesięcznych dochodów wszystkich osób w rodzinie uzyskiwanych ze wszystkich źródeł i z każdego tytułu.

Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej brany jest pod uwagę dochód osoby lub rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (natomiast w przypadku utraty dochodu np. w związku z utratą pracy czy prawa do świadczenia – z miesiąca, w którym wniosek został złożony), pomniejszony o podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Informacje ważne dla tych z Państwa, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną:

podatkiem dochodowym od osób fizycznych:
Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne, składkami na ubezpieczenie społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę   dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których   podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje   się kwotę   zadeklarowaną w   oświadczeniu tej osoby.

zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:
Za dochód przyjmuje się kwotę   zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
Wysokość dochodu w takiej sytuacji określa się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Klub Seniora Przywidzki Łabędź+

Projekty POKL

projekty POKL

Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Przywidz

skuteczna pomoc

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny