Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy jest uzależniony od:

  • wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu
  • dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym

Dodatek mieszkaniowy oblicza się jako różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie ponoszonymi a ustawowo ustalaną wysokością wydatków.
Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego jeżeli jego wysokość jest niższa niż 2% najniższej emerytury na dzień wydania decyzji.

 

Ryczałt mieszkaniowy

Jeżeli osobie przysługuje dodatek mieszkaniowy, a w jej mieszkaniu nie ma:

  • centralnego ogrzewania (c.o.) lub
  • ciepłej wody (c.w.) lub
  • gazu przewodowego

z zewnętrznych źródeł znajdujących się poza lokalem, to wówczas przysługuje wnioskodawcy ryczałt na zakup opału, stanowiący części dodatku mieszkaniowego.

 

Przyznanie i wypłata dodatku mieszkaniowego

Wójt Gminy, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, wydaje decyzję administracyjną w/s przyznania dodatku mieszkaniowego.
Dodatek przyznaje się na okres 6m-cy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku.`sd
Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o pomoc, z tym że:

  • właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk
  • ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie starającej się o dodatek

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco czynszu za lokal, to wypłata dodatku zostaje wstrzymana do czasu uregulowania zaległości.

Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną uregulowane w okresie 3m-cy od dnia ich powstania.
O ponowne przyznanie dodatku mieszkaniowego można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Klub Seniora Przywidzki Łabędź+

Projekty POKL

projekty POKL

Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Przywidz

skuteczna pomoc

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny