Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

Kto jest uprawniony do dodatku mieszkaniowego

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się:

 • najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych - dotyczy to mieszkań:
  • będących własnością gminy, czyli lokali komunalnych
  • będących własnością zakładu pracy, czyli tzw. mieszkań zakładowych
  • będących własnością prywatną, czyli lokali czynszowych oraz innych wynajmowanych na wolnym rynku
 • członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujący na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
 • osoby zajmujące lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność oraz właściciele lokali mieszkalnych
 • inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem
 • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny

 

Jakie warunki trzeba spełniać, by ubiegać się o dodatek

Średni miesięczny dochód (brutto) za ostatnie trzy miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku w przeliczeniu na osobę nie przekracza:

 • wysokości 175% najniższej emerytury - w przypadku gospodarstwa jednoosobowego
 • wysokości 125% najniższej emerytury - w przypadku gospodarstwa wieloosobowego

Wysokość najniższej emerytury od 1 marca 2020 roku wynosi 1.200,00 zł.


Powierzchnia zajmowanego lokalu nie może przekracać:

dla 1 osoby 35m2
dla 2 osób 40m2
dla 3 osób 45m2
dla 4 osób 55m2
dla 5 osób 65m2
dla 6 osób 70m2

W szczególnie uzasadnionych przypadkach ustawia przewiduje ustępstwa od w/w powierzchni.

 

Jak ubiegać się o dodatek

 1. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przywidzu należy pobrać formularz wniosku.
 2. Z wnioskiem należy udać się do administracji. Musi ona potwierdzić takie dane jak:
  • adres zamieszkania
  • nazwa i siedziba zarządcy domu
  • tytuł prawny do zajmowanego lokalu
  • sposób ogrzewania lokalu i wody
  • kwota wydatków za ostatni miesiąc
 3. Osoba ubiegająca się wypełnia deklarację o dochodzie za ostatnie trzy miesiące (sprzed daty złożenia wniosku)
 4. Kompletny wniosek, wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów oraz kosztów utrzymania mieszkania należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przywidzu

 

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Klub Seniora Przywidzki Łabędź+

Projekty POKL

projekty POKL

Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Przywidz

skuteczna pomoc

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny