Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

Informacj o plikach cookies
Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika na twardym dysku komputera.
Służą do zapamiętania preferencji oraz dopasowania stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści do upodobań użytkownika.
a naszych stronach wykorzystujemy ciasteczka sesyjne (session cookies) - są to tymczasowe pliki przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, lub  do momentu jej zamknięcia.
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość zarządzania (blokowania i kasowania) plików cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w  sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

informacyjna w przedmiocie ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przywidzu
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Przywidz reprezentujący Gminę Przywidz, REGON 191674990, NIP 5911292435, adres: ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz.
 2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej jako: GOPS/Podmiot przetwarzający) reprezentowany przez Kierownika Ośrodka.
 3. Adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: ul. Uhlenberga 10, 83-047 Przywidz, Telefon/Fax (0-58) 682-51-32, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przywidzu na podstawie art. 37 Rozporządzenia powołano Inspektora Danych Osobowych, z którym skontaktować się można pod numerem telefonu +48 58 711 68 68 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Zbierane dane osobowe, w tym dane wrażliwe są przetwarzane przez GOPS w Przywidzu – na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz Podmiocie przetwarzającym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach - na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO - w celu realizacji umów cywilnoprawnych zawartych z kontrahentami. W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Państwa danych nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani nie służy realizacji umowy, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt z Państwem, takich jak adres e-mail lub numer telefonu.
 6. GOPS w Przywidzu przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań określonych w pkt. 5 niniejszej klauzuli, lecz nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji.
 7. W sytuacji zaistnienia dobrowolności podania danych celem ich przetwarzania na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia - (tj. przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody) osoba, której danych będzie to dotyczyć zostanie o tym niezwłocznie poinformowana celem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez GOPS w Przywidzu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może jednak prowadzić do uniemożliwienia realizacji przez Podmiot przetwarzający celu przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody.
 8. Zbierane i przetwarzane przez GOPS w Przywidzu dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne, księgowo – finansowe oraz organy publiczne z zastrzeżeniem pkt. 9 niniejszej klauzuli.
 9. Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania nie są odbiorcami danych osobowych.
 10. Podmiot przetwarzający nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 11. W związku z przetwarzaniem przez GOPS w Przywidzu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
 1. dostępu do treści danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator/Podmiot przetwarzający;
 2. żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO);
 3. żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO);
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO)
 5. żądania usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO).
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez GOPS w Przywidzu Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Treść klauzul szczególnych dostępna jest w BIP pod adresem: https://gopsprzywidz.bip.gov.pl/klauzule-informacyjne-rodo/klauzule-informacyjne-rodo.html

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu informuje, że w dniu 05 lutego 2013r. będzie wydawana żywność w ramach programu PEAD 2013 ? ?dostarczanie żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej?.

Uprawnionymi do otrzymania żywności są osoby i rodziny korzystające z pomocy tutejszego ośrodka pomocy społecznej, których dochód:

 • na osobę samotnie gospodarującą nie przekracza kwoty 813,00 zł netto,
 • dla rodzin tam gdzie dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 684,00 zł netto.

Ponadto informujemy iż osoby , które do tej pory nie korzystały z pomocy tutejszego ośrodka a chciałyby otrzymać żywność zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia o dochodach netto za ostatni miesiąc tj. za styczeń 2013r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu informuje,

że w dniu 20 sierpnia 2012 roku.będzie wydawana żywność w ramach programu PEAD 2012 - "Dostarczanie żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej".

Uprawnionymi do otrzymania żywności są osoby i rodziny korzystające z pomocy tutejszego ośrodka pomocy społecznej, których dochód

 • na osobę samotnie gospodarującą nie przekracza kwoty 715,50 zł netto,
 • a dla rodzin tam gdzie dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 526,50 zł netto.

Ponadto informujemy iż osoby , które do tej pory nie korzystały z pomocy tutejszego ośrodka a chciałyby otrzymać żywność zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia o dochodach netto za ostatni miesiąc tj. lipiec 2012r.

Od 1 października 2012 roku obowiązują nowe wysokości kwot kryterium dochodowego oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
I tak kryterium dochodowe:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 542,00 zł
 • dla osoby w rodzinie - 456,00 zł

maksymalna wysokość zasiłku stałego - 529,00 zł
kwota dochodu z 1ha przeliczeniowego - 250,00 zł

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty, marzec 2012 r.

Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r.

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Wnioski złożone po upływie terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

W związku z faktem, że możliwość składania wniosków została przewidziana do 31 maja 2012 r., pomoc przysługująca za miesiące poprzedzające złożenie wniosku będzie wypłacana z wyrównaniem.

Pomoc nie jest świadczeniem rodzinnym i nie powoduje zmiany podstawy opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne.

Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Klub Seniora Przywidzki Łabędź+

Projekty POKL

projekty POKL

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny