Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

herb Przywidz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż jest otwarty na nowych zasadach:

 • w placówce może przebywać jeden interesant
 • obowiązkowe jest zasłanianie przez interesanta ust i nosa (przyłbica lub maseczka)
 • wymagana jest dezynfekcja rąk za pomocą płynu znajdującego przy punkcie obsługi

 W związku z nadal panującą epidemią zaleca się wysyłanie wniosków drogą elektroniczną lub poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się przy głównym wejściu budynku.

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
58 682-51-32

 • zapytanie ofertowe z dnia 16 stycznia 2020 dotyczące pełnienia funkcji Koordynatora/opiekuna Klubu Seniora "Przywidzki Łabędź +" (Program Senior+) w miejscowości Przywidz, w gminie Przywidz ul.Szkolna 1 pomieszczenia Hali Sportowej Arena Przywidz:
  https://gopsprzywidz.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23239
 • zapytanie ofertowe z dnia 15 czerwca 2020 dotyczące pełnienia funkcji Koordynatora/opiekuna Klubu Seniora "Przywidzki Łabędź +" (Program Senior+) w miejscowości Przywidz, w gminie Przywidz ul.Szkolna 1 pomieszczenia Hali Sportowej Arena Przywidz:
  https://gopsprzywidz.bip.gov.pl/publiccontracts/view/25434

Informacj o plikach cookies
Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika na twardym dysku komputera.
Służą do zapamiętania preferencji oraz dopasowania stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści do upodobań użytkownika.
a naszych stronach wykorzystujemy ciasteczka sesyjne (session cookies) - są to tymczasowe pliki przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, lub  do momentu jej zamknięcia.
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość zarządzania (blokowania i kasowania) plików cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w  sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

informacyjna w przedmiocie ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przywidzu
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Przywidz reprezentujący Gminę Przywidz, REGON 191674990, NIP 5911292435, adres: ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz.
 2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej jako: GOPS/Podmiot przetwarzający) reprezentowany przez Kierownika Ośrodka.
 3. Adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: ul. Uhlenberga 10, 83-047 Przywidz, Telefon/Fax (0-58) 682-51-32, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przywidzu na podstawie art. 37 Rozporządzenia powołano Inspektora Danych Osobowych, z którym skontaktować się można pod numerem telefonu +48 58 711 68 68 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Zbierane dane osobowe, w tym dane wrażliwe są przetwarzane przez GOPS w Przywidzu – na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz Podmiocie przetwarzającym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach - na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO - w celu realizacji umów cywilnoprawnych zawartych z kontrahentami. W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Państwa danych nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani nie służy realizacji umowy, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt z Państwem, takich jak adres e-mail lub numer telefonu.
 6. GOPS w Przywidzu przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań określonych w pkt. 5 niniejszej klauzuli, lecz nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji.
 7. W sytuacji zaistnienia dobrowolności podania danych celem ich przetwarzania na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia - (tj. przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody) osoba, której danych będzie to dotyczyć zostanie o tym niezwłocznie poinformowana celem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez GOPS w Przywidzu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może jednak prowadzić do uniemożliwienia realizacji przez Podmiot przetwarzający celu przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody.
 8. Zbierane i przetwarzane przez GOPS w Przywidzu dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne, księgowo – finansowe oraz organy publiczne z zastrzeżeniem pkt. 9 niniejszej klauzuli.
 9. Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania nie są odbiorcami danych osobowych.
 10. Podmiot przetwarzający nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 11. W związku z przetwarzaniem przez GOPS w Przywidzu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
 1. dostępu do treści danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator/Podmiot przetwarzający;
 2. żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO);
 3. żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO);
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO)
 5. żądania usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO).
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez GOPS w Przywidzu Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Treść klauzul szczególnych dostępna jest w BIP pod adresem: https://gopsprzywidz.bip.gov.pl/klauzule-informacyjne-rodo/klauzule-informacyjne-rodo.html

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gopsprzywidz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gopsprzywidz.pl

Strona gopsprzywidz.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • 1.1.1 Informacja nietekstowa,
 • 1.3.1 Informacje i jej związki,
 • 1.3.2 Zrozumiała kolejność,
 • 2.4.1 Bezpośredni dostęp,

Ponad to część zamieszczonych informacji w postaci załączników jest publikowana w formie PDF, JPG w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania lub formy w jakiej zostały przekazane przez podmioty zewnętrzne celem publikacji.
Niektóre grafiki oraz linki mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

Strona została zaprojektowana z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła na poziomie 4,5:1.
Strona internetowa pozostaje czytelna i funkcjonalna po podwojeniu rozmiaru tekstu.
Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek.

Niniejsze oświadczenie sporządzono: 30 marca 2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot.

Data pierwszej publikacji strony to 15 maj 2015 roku.
Ostatnia aktualizacja strony miała miejsce 31.03.2020 roku.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej gopsprzywidz.eu prosimy o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możne także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej i nie odnoszą się do niej wymagania dostępności architektonicznej.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu informuje, że w dniu 05 lutego 2013r. będzie wydawana żywność w ramach programu PEAD 2013 ? ?dostarczanie żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej?.

Uprawnionymi do otrzymania żywności są osoby i rodziny korzystające z pomocy tutejszego ośrodka pomocy społecznej, których dochód:

 • na osobę samotnie gospodarującą nie przekracza kwoty 813,00 zł netto,
 • dla rodzin tam gdzie dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 684,00 zł netto.

Ponadto informujemy iż osoby , które do tej pory nie korzystały z pomocy tutejszego ośrodka a chciałyby otrzymać żywność zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia o dochodach netto za ostatni miesiąc tj. za styczeń 2013r.

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Klub Seniora Przywidzki Łabędź+

Projekty POKL

projekty POKL

Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Przywidz

skuteczna pomoc

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny